Forældelsesfristen

OBS! Pr. 1. april 2018 indtræder der nye regler for forældelse af seksuelle overgreb der hører under §§ 216, 222, 223 og 225 (afbilledet i øverste skema). Overgreb der ikke er forældede når loven indtræder, forældes ikke. Alle overgreb som er forældede, forbliver forældede.

Seksualforbrydelser der hører under § 232 forældeles fortsat.

Ved anmeldelse af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, er der flere forhold, der afgør forældelsesfristen:

  1. Alder på gerningstidspunktet
  2. Årstallet for hvornår overgrebet/seneste overgreb fandt sted.
  3. Overgrebets karakter. Samleje og anden kønslig omgang end samleje efter §§ 216, 222, 223 og 225 eller de såkaldte "blufærdighedskrænkelser" § 232 som dækker over en lang række seksuelle overgreb hvor der ikke er tale om indtrængen.

Skemaerne nedenfor er vejledende, så kontakt altid politiet for at få oplyst forældelsesfristen i din konkrete sag.

Samleje og andet seksuelt forhold end samleje §§ 216, 222, 223 og 225

 

Under 12 år
(§§ 222, stk. 2 /225. 
Fra 2013 §216, stk. 2/225)

12-14 år
(§ 222, stk.1/225)

12-14 år
(§§ 222, stk.2/225 - trusler om vold)

15-17 år
(§§ 223, stk. 1/ 225)

1967 - 1990

10 år efter gerningstidspunktet

5 år efter gerningstidspunktet

1990 - 1992

Forurettedes fyldte 33. år 
(18 + 15 år)

Forurettedes fyldte 28. år 
(18 + 10 år)

Forurettedes fyldte 33. år 
(18 + 15 år)

1992 - maj 2013

Forurettedes fyldte 28. år 
(18 + 10 år)

Juni 2013 –
31. marts 2018

Forurettedes fyldte 36. år
(21 + 15 år)

Forurettedes fyldte 31. år 
(21 + 10 år)

Forurettedes fyldte 36. år
(21 + 15 år)

Forurettedes fyldte 31. år 
(21 + 10 år)

  

 Blufærdighedskrænkelser §232
   Under 15 år  Over 15 år
 Frem til maj 2013

 5 år fra gerningstidspunktet

 Fra juni 2013  Forurettedes fyldte 26. år
 (21 + 5 år)
 5 år fra gerningstidspunktet

 
Se hele straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser på Retsinformation.

Her er et uddrag af lovgivningen. (OBS - Revideres pr. 1. april 2018):

§ 216, stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

§ 223. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

§ 225. Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

§ 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.