Spors notat 'Det offentliges forpligtelser overfor senfølgeramte'

Download notatet her

Resumé

Voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen er udpeget som højt
specialiseret socialområde og i serviceloven specifikt nævnt som målgruppe
for rådgivning, specialrådgivning, opsøgende indsats samt aktivitets- og
samværstilbud. Ingen af landets kommuner har dette beredskab.

Serviceloven siger, at Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation
(VISO) har en specialrådgivnings- og udredningsfunktion på det sociale område.
Indtil 2016 kompenserede VISO for kommunernes manglende specialrådgivning
til senfølgeramte. Denne mulighed blev indskrænket i 2016 med begrænsning på
varigheden af VISO-forløb.

Den nationale koordinationsstruktur under Socialstyrelsen skal sikre, at der
eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til
borgere på det mest specialiserede socialområde. Disse findes ikke i kommunerne,
og ifølge psykiatriledelserne i regionerne ikke udover Region Hovedstaden.
Socialstyrelsens redskaber er centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser.
senfølgeområdet er der ikke udarbejdet noget sådant.

Psykiatrien forestår behandlingen af de senfølger, som udtrykker sig i psykiske
lidelser, men behandlingen af senfølger er ikke en specialfunktion. Det varetages
på hovedfunktionsniveau (alment niveau), hvilket blandt andet betyder, at
der ikke foregår videns- og erfaringsopsamling. På hovedfunktionsniveauet
behandles kun symptomet, ikke traumet som ligger bag.

CSM centrene skal varetage den landsdækkende specialiserede indsats for
senfølgeramte. Der er ingen tilsyn med CSM centrene og ingen klagemuligheder.
Mange senfølgeramte - herunder de hårdest ramte - er af en række forskellige
årsager afskåret fra at benytte tilbuddet i CSM centrene, som med tre centre og
en satellit ikke med rette kan kaldes landsdækkende.

Landsforeningen Spor peger på nødvendigheden af, at der laves en national
handlingsplan for voksne med senfølger af seksuelle overgreb.

Udover de gennemgribende menneskelige omkostninger udgør udgifter
til overførselsindkomster, misbrugsbehandling, somatiske og psykiatriske
behandlingsforløb m.v. milliarder af kroner hvert eneste år.

Landsforeningen Spors forslag til konkrete initiativer handler om
brugerindflydelse, specialiseret behandling tilgængelig for alle senfølgeramte,
indsatser for senfølgeramtes børn og andre pårørende. Endvidere initiativer
til højnelse af det faglige niveau hos fagpersoner samt generel udbredelse af
traumeforståelse og kendskab til senfølger af seksuelle overgreb. Indsatsen skal
være tværsektoriel, tværfaglig, koordineret og individuelt tilpasset.

De nationale mål for senfølgeindsatsen bør omfatte:

- samtlige kommuner har en handlingsplan på området
- psykiatrien opgraderer området til ”særligt specialiseret”
- der etableres et kompetencecenter, som yder konsulentbistand,
indsamler og formidler viden og iværksætter oplysningskampagner
baseret på brugererfaring
- der etableres voksenhuse, som varetager behandling, støtte og
rådgivning samt bisidderfunktion